Zwroty | fiński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

It can be seen from… that…
... on nähtävissä, että...
Używane do opisu danych
As can be seen from…, …
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Używane do opisu danych
The data would seem to suggest that…
Aineisto viittaa siihen, että...
Używane do opisu danych
The figures reveal that…
Luvut osoittavat, että...
Używane do opisu danych
From the figures it is apparent that…
Lukujen perusteella on selvää, että...
Używane do opisu danych
Several noteworthy results were…
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Używane do opisu istotnych danych
The results of the present study demonstrate that…
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
The number of… has risen/fallen in correlation to…
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...was positively correlated with…
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
As predicted, …
Kuten ennustettu, ...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
This finding is consistent with X's contention that…
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
This finding reinforces X's assertion that…
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

The statistics show that…
Tilastot näyttävät, että...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
According to the statistics…
Tilastojen mukaan...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
When one looks at the statistics, one can see that…
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistically speaking…
Tilastollisesti puhuen...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski