Zwroty | esperancki - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

It can be seen from… that…
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Używane do opisu danych
As can be seen from…, …
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Używane do opisu danych
The data would seem to suggest that…
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Używane do opisu danych
The figures reveal that…
La ciferoj malkaŝas, ke...
Używane do opisu danych
From the figures it is apparent that…
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Używane do opisu danych
Several noteworthy results were…
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Używane do opisu istotnych danych
The results of the present study demonstrate that…
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
The number of… has risen/fallen in correlation to…
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...was positively correlated with…
...estis pozitive korelaciita kun...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
As predicted, …
Kiel antaŭdiris,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
This finding is consistent with X's contention that…
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
This finding reinforces X's assertion that…
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

The statistics show that…
La statistikoj montras, ke...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
According to the statistics…
Laŭ la statistiko...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
When one looks at the statistics, one can see that…
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistically speaking…
Statistike parolante...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski