Zwroty | duński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

It can be seen from… that…
Det kan ses ud fra... at...
Używane do opisu danych
As can be seen from…, …
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Używane do opisu danych
The data would seem to suggest that…
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Używane do opisu danych
The figures reveal that…
Figurerne afslører at...
Używane do opisu danych
From the figures it is apparent that…
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Używane do opisu danych
Several noteworthy results were…
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Używane do opisu istotnych danych
The results of the present study demonstrate that…
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...was positively correlated with…
... var absolut korreleret med...
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
As predicted, …
Som forudset,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
This finding is consistent with X's contention that…
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
This finding reinforces X's assertion that…
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

The statistics show that…
Statistikkerne viser at...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
According to the statistics…
I følge statistikkerne...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
When one looks at the statistics, one can see that…
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistically speaking…
Statistisk set...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski