Zwroty | chiński - Język akademicki | Statystyki

Statystyki - Dane empiryczne

It can be seen from… that…
从...可以看出...
Używane do opisu danych
As can be seen from…, …
从...可以看出...
Używane do opisu danych
The data would seem to suggest that…
这些数据可以表明...
Używane do opisu danych
The figures reveal that…
数据表明...
Używane do opisu danych
From the figures it is apparent that…
从这些数据可以看出...
Używane do opisu danych
Several noteworthy results were…
几个值得注意的结果是...
Używane do opisu istotnych danych
The results of the present study demonstrate that…
目前研究结果表明...
Używane do opisu danych

Statystyki - Prezentowanie

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
...的数字上升/下降/保持不变。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
The number of… has risen/fallen in correlation to…
与...有关的数据...上升/下降了
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Używane, gdy kontynuujemy opisywanie danych i innych istotnych trendów z określonego przedziału czasowego
...was positively correlated with…
...和...呈正相关
Używane do opisu relacji pomiędzy dwoma zestawami danych
As predicted, …
正如所预测的,...
Używane gdy kontynuujemy opisywanie danych i potwierdzamy własne prognozy
This finding is consistent with X's contention that…
这一发现和X的论点是一致的,即...
Używane do porównania własnych wyników z wynikami drugiej osoby
This finding reinforces X's assertion that…
此发现进一步确认X的主张,即...
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
与X的发现一致,...和...呈正相关
Używane, gdy chcemy wykazać, że nasze wyniki są zgodne z wynikami drugiej osoby

Statystyki - Podsumowanie

The statistics show that…
统计数据显示...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
According to the statistics…
根据数据统计,...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
When one looks at the statistics, one can see that…
通过数据统计,可以看出...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Statistically speaking…
据数据统计,...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
据统计数据,我们可以推测...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i wyciągamy szerokie wnioski ze statystyk
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Używane, gdy kontynuujemy swoje przemyślenia i podajemy wyciągnięte przez nas wnioski