Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Índice / Índice General / Tabla de Contenido
Содержание
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Lista de Figuras
Список тезисов
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Lista de Tablas
Список таблиц
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Apéndice
Приложения
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Glosario
Глоссарий
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Bibliografía
Библиография
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Índice Alfabético
Индекс, указатель
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot