Zwroty | francuski - Język akademicki | Spis treści

Spis treści - Zawartość i indeks

Πίνακας Περιεχομένων
Table des matières
Wykaz sekcji i działów w pracy naukowej w porządku chronologicznym
Κατάλογος Σχημάτων
Liste des figures
Praca dyplomowa - wykaz danych w porządku chronologicznym
Κατάλογος Πινάκων
Liste des tables
Praca dyplomowa - wykaz tabel w porządku chronologicznym
Παράρτημα
Annexe
Praca dyplomowa - dodatkowe materiały, zebrane i dołączone na końcu pracy
Γλωσσάριο
Glossaire
Wykaz fachowej terminologii wraz z opisami w porządku alfabetycznym
Βιβλιογραφία
Bibliographie
Uporządkowany wykaz cytowanych artykułów i prac naukowych
Ευρετήριο
Index
Praca dyplomowa - Zwroty i wyrażenia na końcu pracy, które pomagają znaleźć konkretny zwrot