Zwroty | koreański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendix
부록
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ung. (ungefär)
대략
Używane przy niewiadomej ilości
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
참고 문헌 목록
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
대략
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitel)
제 (숫자 ex. 1) 장
Określona część pracy
Kolumn
세로줄
Pionowa część tabeli
Doktorsavhandling
논문
Skończona praca na określony temat
red. (redigerad av)
편집
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
t.ex. (till exempel)
예,
Używane przy podawaniu przykładu
särskilt
특히,
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
등...
Używane przy określaniu nieskończonej listy
figur
Diagram w części pracy
d.v.s. (det vill säga)
즉,
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
... 포함
Używane, gdy dodajemy coś do listy
obs (observera)
주의
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sida)
p.
Każda indywidualna część pracy
s. (sidor)
pp.
Kilka stron raportu
förord
서두
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicerad av
(홍길동) 지음
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviderad av)
(홍길동) 개정
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
omtryck/nytryck
재판본
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
övers. (översättning)
(홍길동) 번역
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volym)
제 (몇) 판
Wskazuje konkretny tom lub część pracy