Zwroty | czeski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendix
- (příloha)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ung. (ungefär)
přibl. (přibližně)
Używane przy niewiadomej ilości
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
lit. (literatura)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
cca (cirka)
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitel)
kap. (kapitola)
Określona część pracy
Kolumn
- (sloupec)
Pionowa część tabeli
Doktorsavhandling
dis. (disertace, disertační práce)
Skończona praca na określony temat
red. (redigerad av)
edit. (editována kým)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
t.ex. (till exempel)
např. (například)
Używane przy podawaniu przykładu
särskilt
zejm. (zejména)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
atd. (a tak dále)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
figur
obr. (obrázek)
Diagram w części pracy
d.v.s. (det vill säga)
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
vč. (včetně)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
obs (observera)
Pozn. (poznámka)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sida)
str. (strana)
Każda indywidualna część pracy
s. (sidor)
str. (strany)
Kilka stron raportu
förord
- (předmluva)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicerad av
publ. (publikováno kým)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviderad av)
rev. (revidováno kým)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
omtryck/nytryck
dot. (dotisk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
övers. (översättning)
přel. (přeloženo kým)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volym)
obj. (objem)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy