Zwroty | angielski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

Appendix
app. (appendix)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
ung. (ungefär)
approx. (approximately)
Używane przy niewiadomej ilości
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
bibliog. (bibliography)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca. (cirka)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitel)
ch. (chapter)
Określona część pracy
Kolumn
col. (column)
Pionowa część tabeli
Doktorsavhandling
diss. (dissertation)
Skończona praca na określony temat
red. (redigerad av)
ed. (edited by)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
t.ex. (till exempel)
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
särskilt
esp. (especially)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
figur
fig. (figure)
Diagram w części pracy
d.v.s. (det vill säga)
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
inkl. (inklusive)
incl. (including)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
obs (observera)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
s. (sida)
p. (page)
Każda indywidualna część pracy
s. (sidor)
pp. (pages)
Kilka stron raportu
förord
pref. (preface)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publicerad av
pub. (published by)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (reviderad av)
rev. (revised by)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
omtryck/nytryck
rpt. (reprint)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
övers. (översättning)
trans. (translated by)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volym)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy