Zwroty | polski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
aneks
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
ok. (około)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliogr. (bibliografia)
bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
cerca
circa
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
rozdz. (rozdział)
Określona część pracy
col. (coluna)
kolumna
Pionowa część tabeli
dissertação
dysertacja
Skończona praca na określony temat
ed. (edição)
pod red. (pod redakcją)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p.ex. (por exemplo)
np. (na przykład)
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
szczególnie
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
rys. (rysunek)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incluindo
wliczając
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
nb. (notabene/nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
str. (strona)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
str. (strony)
Kilka stron raportu
prefácio
wstęp/przedmowa
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
E. (editor)
EE. (editores)
wyd. (wydawnictwo)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
korekta
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reimpresso
przedruk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Trad. (tradução)
tłum. (tłumaczenie)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
t. (tom)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy