Zwroty | koreański - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
부록
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
대략
Używane przy niewiadomej ilości
bibliogr. (bibliografia)
참고 문헌 목록
Wykaz wykorzystanych źródeł
cerca
대략
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
제 (숫자 ex. 1) 장
Określona część pracy
col. (coluna)
세로줄
Pionowa część tabeli
dissertação
논문
Skończona praca na określony temat
ed. (edição)
편집
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p.ex. (por exemplo)
예,
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
특히,
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
등...
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
즉,
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incluindo
... 포함
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
주의
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
p.
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
pp.
Kilka stron raportu
prefácio
서두
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
E. (editor)
EE. (editores)
(홍길동) 지음
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
(홍길동) 개정
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reimpresso
재판본
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Trad. (tradução)
(홍길동) 번역
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
제 (몇) 판
Wskazuje konkretny tom lub część pracy