Zwroty | czeski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
- (příloha)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
aprox. (aproximadamente)
přibl. (přibližně)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliogr. (bibliografia)
lit. (literatura)
Wykaz wykorzystanych źródeł
cerca
cca (cirka)
Używane przy określaniu ilości
cap. (capítulo)
kap. (kapitola)
Określona część pracy
col. (coluna)
- (sloupec)
Pionowa część tabeli
dissertação
dis. (disertace, disertační práce)
Skończona praca na określony temat
ed. (edição)
edit. (editována kým)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
p.ex. (por exemplo)
např. (například)
Używane przy podawaniu przykładu
especialmente
zejm. (zejména)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc. (et cetera)
atd. (a tak dále)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig. (figura)
obr. (obrázek)
Diagram w części pracy
i.e. (id est)
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incluindo
vč. (včetně)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B. (nota bene)
Pozn. (poznámka)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p. (página)
str. (strana)
Każda indywidualna część pracy
pp. (páginas)
str. (strany)
Kilka stron raportu
prefácio
- (předmluva)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
E. (editor)
EE. (editores)
publ. (publikováno kým)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
revisado por
rev. (revidováno kým)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
reimpresso
dot. (dotisk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
Trad. (tradução)
přel. (přeloženo kým)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol. (volume)
obj. (objem)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy