Zwroty | węgierski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

- (příloha)
függ. (függelék)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
přibl. (přibližně)
kb. (körülbelül)
Używane przy niewiadomej ilości
lit. (literatura)
bibliog. (bibliográfia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (cirka)
kb. (körülbelül)
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitola)
fej. (fejezet)
Określona część pracy
- (sloupec)
oszl. (oszlop)
Pionowa część tabeli
dis. (disertace, disertační práce)
dissz. (disszertáció)
Skończona praca na określony temat
edit. (editována kým)
szerk. (szerkesztette X)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
např. (například)
pl. (például)
Używane przy podawaniu przykładu
zejm. (zejména)
kül. (különösen)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
atd. (a tak dále)
stb. (és így tovább)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
obr. (obrázek)
ábr. (ábra)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
azaz/vagyis/következtetésképpen
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
vč. (včetně)
beleértve
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Pozn. (poznámka)
Jegyezd meg/Fontos/Megjegyzendő
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strana)
o./old. (oldal)
Każda indywidualna część pracy
str. (strany)
o./old. (oldal/oldalak)
Kilka stron raportu
- (předmluva)
Előszó
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publ. (publikováno kým)
kiad. (kiadta X/kiadó)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revidováno kým)
Átdolgozta X
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
dot. (dotisk)
Utánnyomás
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
přel. (přeloženo kým)
ford. (fordította X)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
obj. (objem)
köt. (kötet)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy