Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

- (příloha)
Appendix
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
přibl. (přibližně)
ung. (ungefär)
Używane przy niewiadomej ilości
lit. (literatura)
Litt.förteckn. (Litteraturförteckning)
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (cirka)
ca. (cirka)
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitola)
kap. (kapitel)
Określona część pracy
- (sloupec)
Kolumn
Pionowa część tabeli
dis. (disertace, disertační práce)
Doktorsavhandling
Skończona praca na określony temat
edit. (editována kým)
red. (redigerad av)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
např. (například)
t.ex. (till exempel)
Używane przy podawaniu przykładu
zejm. (zejména)
särskilt
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
obr. (obrázek)
figur
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
d.v.s. (det vill säga)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
vč. (včetně)
inkl. (inklusive)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Pozn. (poznámka)
obs (observera)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strana)
s. (sida)
Każda indywidualna część pracy
str. (strany)
s. (sidor)
Kilka stron raportu
- (předmluva)
förord
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publ. (publikováno kým)
publicerad av
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revidováno kým)
rev. (reviderad av)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
dot. (dotisk)
omtryck/nytryck
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
přel. (přeloženo kým)
övers. (översättning)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
obj. (objem)
vol. (volym)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy