Zwroty | portugalski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

- (příloha)
ap. (apêndice)
apênd. (apêndice)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
přibl. (přibližně)
aprox. (aproximadamente)
Używane przy niewiadomej ilości
lit. (literatura)
bibliogr. (bibliografia)
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (cirka)
cerca
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitola)
cap. (capítulo)
Określona część pracy
- (sloupec)
col. (coluna)
Pionowa część tabeli
dis. (disertace, disertační práce)
dissertação
Skończona praca na określony temat
edit. (editována kým)
ed. (edição)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
např. (například)
p.ex. (por exemplo)
Używane przy podawaniu przykładu
zejm. (zejména)
especialmente
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
obr. (obrázek)
fig. (figura)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
vč. (včetně)
incluindo
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strana)
p. (página)
Każda indywidualna część pracy
str. (strany)
pp. (páginas)
Kilka stron raportu
- (předmluva)
prefácio
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publ. (publikováno kým)
E. (editor)
EE. (editores)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revidováno kým)
revisado por
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
dot. (dotisk)
reimpresso
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
přel. (přeloženo kým)
Trad. (tradução)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
obj. (objem)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy