Zwroty | polski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

- (příloha)
aneks
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
přibl. (přibližně)
ok. (około)
Używane przy niewiadomej ilości
lit. (literatura)
bibliografia
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (cirka)
circa
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitola)
rozdz. (rozdział)
Określona część pracy
- (sloupec)
kolumna
Pionowa część tabeli
dis. (disertace, disertační práce)
dysertacja
Skończona praca na określony temat
edit. (editována kým)
pod red. (pod redakcją)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
např. (například)
np. (na przykład)
Używane przy podawaniu przykładu
zejm. (zejména)
szczególnie
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
atd. (a tak dále)
itd. (i tak dalej) . itp. (i tym podobne)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
obr. (obrázek)
rys. (rysunek)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
vč. (včetně)
wliczając
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Pozn. (poznámka)
nb. (notabene/nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strana)
str. (strona)
Każda indywidualna część pracy
str. (strany)
str. (strony)
Kilka stron raportu
- (předmluva)
wstęp/przedmowa
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publ. (publikováno kým)
wyd. (wydawnictwo)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revidováno kým)
korekta
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
dot. (dotisk)
przedruk
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
přel. (přeloženo kým)
tłum. (tłumaczenie)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
obj. (objem)
t. (tom)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy