Zwroty | grecki - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

- (příloha)
παρ. (παράρτημα)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
přibl. (přibližně)
περ. (κατά προσέγγιση)
Używane przy niewiadomej ilości
lit. (literatura)
Βιβλιο. (Βιβλιογραφία)
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (cirka)
περ. (περίπου)
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitola)
κεφ. (κεφάλαιο)
Określona część pracy
- (sloupec)
στήλη
Pionowa część tabeli
dis. (disertace, disertační práce)
διατριβή
Skończona praca na określony temat
edit. (editována kým)
επιμ. (επιμέλεια)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
např. (například)
π.χ. (παραδείγματος χάριν)
Używane przy podawaniu przykładu
zejm. (zejména)
ειδ. (ειδικά)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
atd. (a tak dále)
κτλ. (και τα λοιπά)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
obr. (obrázek)
Σχ. (Σχήμα)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
δηλαδή,...
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
vč. (včetně)
συμπερ. (συμπεριλαμβανομένου)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Pozn. (poznámka)
σημ. (σημείωση)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strana)
σελ. (σελίδα)
Każda indywidualna część pracy
str. (strany)
σελ. (σελίδες)
Kilka stron raportu
- (předmluva)
Προτ. (πρόλογος)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publ. (publikováno kým)
δημοσιεύθηκε από
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revidováno kým)
αναθ. (αναθεωρήθηκε από)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
dot. (dotisk)
ανατύπωση
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
přel. (přeloženo kým)
μεταφράστηκε από
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
obj. (objem)
τομ. (τόμος)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy