Zwroty | angielski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

- (příloha)
app. (appendix)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
přibl. (přibližně)
approx. (approximately)
Używane przy niewiadomej ilości
lit. (literatura)
bibliog. (bibliography)
Wykaz wykorzystanych źródeł
cca (cirka)
ca. (circa)
Używane przy określaniu ilości
kap. (kapitola)
ch. (chapter)
Określona część pracy
- (sloupec)
col. (column)
Pionowa część tabeli
dis. (disertace, disertační práce)
diss. (dissertation)
Skończona praca na określony temat
edit. (editována kým)
ed. (edited by)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
např. (například)
e.g. (exempli gratia)
Używane przy podawaniu przykładu
zejm. (zejména)
esp. (especially)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
atd. (a tak dále)
etc. (et cetera)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
obr. (obrázek)
fig. (figure)
Diagram w części pracy
tj. (to jest)
i.e. (id est)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
vč. (včetně)
incl. (including)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
Pozn. (poznámka)
N.B. (nota bene)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
str. (strana)
p. (page)
Każda indywidualna część pracy
str. (strany)
pp. (pages)
Kilka stron raportu
- (předmluva)
pref. (preface)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
publ. (publikováno kým)
pub. (published by)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev. (revidováno kým)
rev. (revised by)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
dot. (dotisk)
rpt. (reprint)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
přel. (přeloženo kým)
trans. (translated by)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
obj. (objem)
vol. (volume)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy