Zwroty | czeski - Język akademicki | Skróty

Skróty - Skróty Akademickie

app.(附录)
- (příloha)
Używane przy dodaniu ważnych plików do pracy
approx.(大约)
přibl. (přibližně)
Używane przy niewiadomej ilości
bibliog.(引用来源)
lit. (literatura)
Wykaz wykorzystanych źródeł
ca.(大约)
cca (cirka)
Używane przy określaniu ilości
ch.(章)
kap. (kapitola)
Określona część pracy
col.(柱)
- (sloupec)
Pionowa część tabeli
diss.(论文)
dis. (disertace, disertační práce)
Skończona praca na określony temat
ed.(编辑)
edit. (editována kým)
Używane, gdy praca była redagowana przez osoby trzecie
e.g.(例如)
např. (například)
Używane przy podawaniu przykładu
esp.(尤其是)
zejm. (zejména)
Używane, gdy próbujemy coś dokładniej określić
etc.(等等)
atd. (a tak dále)
Używane przy określaniu nieskończonej listy
fig.(图表)
obr. (obrázek)
Diagram w części pracy
i.e.(既)
tj. (to jest)
Używane przy opracowywaniu pomysłów, dosłownie oznacza "zatem" lub "to znaczy"
incl.(包括)
vč. (včetně)
Używane, gdy dodajemy coś do listy
N.B.(注意)
Pozn. (poznámka)
Używane, gdy osoba zobowiązana jest do zwrócenia uwagi na coś ważnego
p.(页)
str. (strana)
Każda indywidualna część pracy
pp.(页)
str. (strany)
Kilka stron raportu
pref.(前言)
- (předmluva)
Krótki akapit stanowiący tło dla badań
pub.(由...出版)
publ. (publikováno kým)
Używane przy określaniu, kto opublikował pracę
rev.(由...修改)
rev. (revidováno kým)
Używane, gdy praca została poprawiona przez kogoś w celu dostosowania do aktualnych potrzeb odbiorców
rpt.(转载)
dot. (dotisk)
Używane, gdy praca nie jest oryginałem, ale dokładną kopią
trans.(由...翻译)
přel. (přeloženo kým)
Używane, gdy praca została przetłumaczona na inny język
vol.(卷)
obj. (objem)
Wskazuje konkretny tom lub część pracy