Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Согласие
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Si può comprendere il punto di vista di...
Я понимаю его/ее точку зрения.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Я полностью согласен, что...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Sostengo l'idea secondo la quale...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Я совершенно не соголасен с...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
A differenza di..., ... mostra...
И наоборот, ... показывает...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
In contrasto con..., .... è...
В отличие от...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... è simile a ... in quanto entrambi...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... e... differiscono in termini di...
... и ... различаются в понимании ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Первое...., второе, напротив, ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Si potrebbe dunque affermare che...
Я бы предположил, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Мне кажется, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Secondo il mio punto di vista...
Я считаю, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Da una prospettiva prettamente personale...
По моему мнению...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Sono dell'idea che...
Я придерживаюсь мнения, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Я полагаю, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Spostando l'attenzione verso...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Нельзя не заметить, что ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Согласен.., но...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Согласен,... , и тем неменее
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Al contrario...
Напротив,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Da un lato...
С одной стороны
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Dall'altro...
С другой стороны...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
A dispetto di...
Несмотря на
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Nonostante si ritenga che...
Хотя...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Scientificamente/Storicamente...
Говоря научным языком...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
A tal proposito...
Между прочим...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Inoltre...
Более того...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt