Zwroty | polski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Si può comprendere il punto di vista di...
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
W pełni się zgadzam z...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Sostengo l'idea secondo la quale...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
A differenza di..., ... mostra...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
In contrasto con..., .... è...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... è simile a ... in quanto entrambi...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... e... differiscono in termini di...
....i...rożnią się pod względem...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Si potrebbe dunque affermare che...
Powiedziałbym, że...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Wydaje mi się, że...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Secondo il mio punto di vista...
Moim zdaniem...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Da una prospettiva prettamente personale...
Z mojego punktu widzenia...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Sono dell'idea che...
Jestem zdania, że...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Spostando l'attenzione verso...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Wprawdzie..., ale...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Al contrario...
Przeciwnie, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Da un lato...
Z jednej strony...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Dall'altro...
Z drugiej strony...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
A dispetto di...
Pomimo/Wbrew...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Nonostante si ritenga che...
Pomimo faktu, że...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Scientificamente/Storicamente...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
A tal proposito...
Nawiasem mówiąc, ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Inoltre...
Ponadto...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt