Zwroty | niemiecki - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Si può comprendere il punto di vista di...
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Ich stimme völlig zu, dass...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Sostengo l'idea secondo la quale...
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
A differenza di..., ... mostra...
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
In contrasto con..., .... è...
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... è simile a ... in quanto entrambi...
... ähnelt ... hinsichtlich...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... e... differiscono in termini di...
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Si potrebbe dunque affermare che...
Ich würde sagen, dass...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Es scheint mir, dass...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Secondo il mio punto di vista...
Meiner Meinung nach...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Da una prospettiva prettamente personale...
Von meinem Standpunkt aus...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Sono dell'idea che...
Ich bin der Ansicht, dass...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Spostando l'attenzione verso...
Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Zugegebenermaßen... , aber...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Al contrario...
Im Gegenteil...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Da un lato...
Einerseits...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Dall'altro...
Andererseits...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
A dispetto di...
Trotz...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Nonostante si ritenga che...
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Scientificamente/Storicamente...
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
A tal proposito...
Im Übrigen...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Inoltre...
Darüber hinaus...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt