Zwroty | czeski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Si può comprendere il punto di vista di...
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Sostengo l'idea secondo la quale...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
A differenza di..., ... mostra...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
In contrasto con..., .... è...
... na rozdíl od... je/jsou...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... è simile a ... in quanto entrambi...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... e... differiscono in termini di...
... a... se liší, pokud jde o...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
První... na rozdíl od druhého...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Si potrebbe dunque affermare che...
Řekla bych, že...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Zdá se mi, že...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Secondo il mio punto di vista...
Podle mého názoru...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Da una prospettiva prettamente personale...
Z mého pohledu...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Sono dell'idea che...
Jsem toho názoru, že...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Spostando l'attenzione verso...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Nelze popřít, že..., ale ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Al contrario...
Naopak/Naproti očekávání...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Da un lato...
Na jedné straně...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Dall'altro...
Na druhé straně...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
A dispetto di...
Navzdory...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Nonostante si ritenga che...
Navzdory tomu, že...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Scientificamente/Storicamente...
Vědecky/Historicky vzato...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
A tal proposito...
Mimochodem...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Inoltre...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt