Zwroty | angielski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Broadly speaking, I agree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
One is very much inclined to agree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Si può comprendere il punto di vista di...
I can see his/her point.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
I entirely agree that…
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Sostengo l'idea secondo la quale...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
One is very much inclined to disagree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
I can see his point, but disagree with it entirely.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
I strongly disagree that…
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
I am firmly opposed to the idea that…
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
…and…are similar/different as regards to…
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
A differenza di..., ... mostra...
In contrast to…, …shows…
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
In contrasto con..., .... è...
…by contrast with… is/are…
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... è simile a ... in quanto entrambi...
…is similar to… in respect of…
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... e... differiscono in termini di...
…and… differ in terms of...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
The first…, by contrast, the second…
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
One difference between… and… is that…, whereas…
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Si potrebbe dunque affermare che...
I would say that…
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
It seems to me that…
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Secondo il mio punto di vista...
In my opinion…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Da una prospettiva prettamente personale...
From my point of view…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Sono dell'idea che...
I am of the opinion that…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
It is my belief that… because…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Spostando l'attenzione verso...
Let us now analyze/turn to/examine…
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Admittedly…, but…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
It is true that…, yet the fact remains that…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Granted, …, nevertheless…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Al contrario...
On the contrary, …
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Da un lato...
On the one hand…
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Dall'altro...
On the other hand…
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
A dispetto di...
In spite of…
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Nonostante si ritenga che...
Despite the fact that…
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Scientificamente/Storicamente...
Scientifically/Historically speaking…
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
A tal proposito...
Incidentally…
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Inoltre...
Furthermore…
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt