Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Согласие
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Я полностью согласен, что...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Я совершенно не соголасен с...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
И наоборот, ... показывает...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
..., trái với/khác với..., lại (là)...
В отличие от...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... giống với... ở chỗ...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... và... khác nhau ở chỗ...
... и ... различаются в понимании ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Первое...., второе, напротив, ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Tôi cho rằng...
Я бы предположил, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Tôi thấy rằng...
Мне кажется, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Cá nhân tôi cho rằng...
Я считаю, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Theo quan điểm của tôi...
По моему мнению...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Tôi mang quan điểm rằng...
Я придерживаюсь мнения, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Tôi tin rằng... bởi vì...
Я полагаю, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Нельзя не заметить, что ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Согласен.., но...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Согласен,... , и тем неменее
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Trái lại,...
Напротив,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Một mặt,...
С одной стороны
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Mặt khác,...
С другой стороны...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Mặc dù...
Несмотря на
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Mặc dù/Bất chấp...
Хотя...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Говоря научным языком...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Nhân tiện/Nhân thể...
Между прочим...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Более того...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt