Zwroty | portugalski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Tende-se a concordar com...porque...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Percebe-se o seu propósito.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
É consenso que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Tende-se a discordar de...porque...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Discorda-se totamente de/do/da...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Opõe-se à idéia que...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Em contraste com..., mostra que...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
..., trái với/khác với..., lại (là)...
...em contraste com...é/são...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... giống với... ở chỗ...
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... và... khác nhau ở chỗ...
...e...diferem em termos de...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Tôi cho rằng...
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Tôi thấy rằng...
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Cá nhân tôi cho rằng...
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Theo quan điểm của tôi...
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Tôi mang quan điểm rằng...
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Tôi tin rằng... bởi vì...
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Examina-se/Analisa-se agora...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Reconhecidamente..., mas...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Reconhecidamente....Porém...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Trái lại,...
Ao contrário,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Một mặt,...
Por um lado...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Mặt khác,...
Por outro lado...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Mặc dù...
Apesar de...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Mặc dù/Bất chấp...
A despeito de...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Cientificamente/ Historicamente falando...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Nhân tiện/Nhân thể...
Incidentalmente...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Além disso,...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt