Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
..., trái với/khác với..., lại (là)...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... giống với... ở chỗ...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... và... khác nhau ở chỗ...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Tôi cho rằng...
Ik zou zeggen dat ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Tôi thấy rằng...
Het lijkt mij dat ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Cá nhân tôi cho rằng...
Naar mijn mening ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Theo quan điểm của tôi...
Vanuit mijn standpunt ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Tôi mang quan điểm rằng...
Ik ben van mening dat ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Tôi tin rằng... bởi vì...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Toegegeven ..., maar ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Trái lại,...
Integendeel, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Một mặt,...
Enerzijds ...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Mặt khác,...
Anderzijds ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Mặc dù...
Ondanks ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Mặc dù/Bất chấp...
Ondanks het feit dat ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Nhân tiện/Nhân thể...
Bijkomend ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Bovendien ...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt