Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
En términos generales, coincido con X porque...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Comprendo su planteamiento...
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Coincido totalmente en que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Respaldo completamente la idea de que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Difiero completamente en relación a...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
En contraste con..., ... muestra...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
..., trái với/khác với..., lại (là)...
... en contraste con... es/son...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... giống với... ở chỗ...
... es similar a... en lo referente a...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... và... khác nhau ở chỗ...
... y... difieren en relación a...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Tôi cho rằng...
Podría decir que...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Tôi thấy rằng...
A mi parecer...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Cá nhân tôi cho rằng...
En mi opinión...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Theo quan điểm của tôi...
Desde mi punto de vista...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Tôi mang quan điểm rằng...
Soy de la opinión de que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Tôi tin rằng... bởi vì...
A mi parecer... debido a que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Es cierto que..., pero...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Trái lại,...
Por el contrario,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Một mặt,...
Por una parte...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Mặt khác,...
Por otra parte...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Mặc dù...
A pesar de...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Mặc dù/Bất chấp...
A pesar de que...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Nhân tiện/Nhân thể...
Cabe acotar...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Además,...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt