Zwroty | hindi - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
..., trái với/khác với..., lại (là)...
... की तुलना मे, ... ... है.
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... giống với... ở chỗ...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... và... khác nhau ở chỗ...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Tôi cho rằng...
मेरा मानना है कि...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Tôi thấy rằng...
मुझे लगता है कि...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Cá nhân tôi cho rằng...
मेरी राय है कि...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Theo quan điểm của tôi...
मेरे दृष्टिकोण से
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Tôi mang quan điểm rằng...
मेरा मानना है कि
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Tôi tin rằng... bởi vì...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
यह सच है कि..., लेकिन...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
यह सच है कि..., लेकिन...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Trái lại,...
इसके विपरीत
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Một mặt,...
एक तरफ से...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Mặt khác,...
दूसरी तरफ से
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Mặc dù...
इन... के होते हुए भी...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Mặc dù/Bất chấp...
इन... के होते हुए भी...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Nhân tiện/Nhân thể...
वैसे...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
इसके अतिरिक्त...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt