Zwroty | francuski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Je comprends son point de vue.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Je suis entièrement d'accord que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
En opposition avec..., ...montre...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
..., trái với/khác với..., lại (là)...
..., par contraste avec..., est/sont...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... giống với... ở chỗ...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... và... khác nhau ở chỗ...
...et... diffèrent en termes de...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Le premier..., a contrario, le second...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Tôi cho rằng...
Je dirais que...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Tôi thấy rằng...
Il me semble que...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Cá nhân tôi cho rằng...
À mon sens...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Theo quan điểm của tôi...
Selon mon point de vue...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Tôi mang quan điểm rằng...
Je suis d'opinion que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Tôi tin rằng... bởi vì...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
De l'avis général..., mais...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Il va de soi que..., cependant...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Trái lại,...
Au contraire, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Một mặt,...
D'un coté...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Mặt khác,...
D'un autre côté...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Mặc dù...
En dépit de...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Mặc dù/Bất chấp...
En dépit du fait que...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Nhân tiện/Nhân thể...
À propos de...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
En outre...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt