Zwroty | włoski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Értem, amit mond.
Si può comprendere il punto di vista di...
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Sostengo l'idea secondo la quale...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
A differenza di..., ... mostra...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
....-val/vel ellentétben, a .......
In contrasto con..., .... è...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
... e... differiscono in termini di...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Azt mondanám, hogy ...
Si potrebbe dunque affermare che...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Véleményem szerint ...
Secondo il mio punto di vista...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Véleményem szerint ...
Da una prospettiva prettamente personale...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Sono dell'idea che...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Spostando l'attenzione verso...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Hozzátéve ...., de ....
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Ezzel ellentétben ....
Al contrario...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Másrészt viszont ....
Da un lato...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Másrészt ...
Dall'altro...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Ellentében a ....-val/vel, a ....
A dispetto di...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Nonostante si ritenga che...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Tudományosan/történelmileg ...
Scientificamente/Storicamente...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Mellékesen....
A tal proposito...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Továbbá ....
Inoltre...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt