Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
En términos generales, coincido con X porque...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Demek istediğini anlıyorum.
Comprendo su planteamiento...
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
...'a tamamen katılıyorum.
Coincido totalmente en que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Respaldo completamente la idea de que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Difiero completamente en relación a...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Me opongo firmemente a la idea de que...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
...'a karşılık ... gösterir ki ...
En contraste con..., ... muestra...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...'a karşın ...'daki ...
... en contraste con... es/son...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
... es similar a... en lo referente a...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
... y... difieren en relación a...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Demek istediğim ...
Podría decir que...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Bana öyle görünüyor ki ...
A mi parecer...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Bence ...
En mi opinión...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Benim bakış açıma göre ...
Desde mi punto de vista...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
... görüşündeyim.
Soy de la opinión de que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
İnancıma göre ... çünkü ...
A mi parecer... debido a que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Es cierto que..., pero...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Ancak buna karşıt olarak ...
Por el contrario,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Bir açıdan baktığımızda ...
Por una parte...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Diğer açıdan baktığımızda ...
Por otra parte...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
... olmasına rağmen
A pesar de...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
... gibi bir gerçeğe rağmen
A pesar de que...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Antiparantez ...
Cabe acotar...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Buna ilaveten ...
Además,...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt