Zwroty | turecki - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Согласие
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Я понимаю его/ее точку зрения.
Demek istediğini anlıyorum.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Я полностью согласен, что...
...'a tamamen katılıyorum.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Я всецело поддерживаю мнение, что...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Я совершенно не соголасен с...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Я совершенно не разделяю идею, что...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
И наоборот, ... показывает...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
В отличие от...
...'a karşın ...'daki ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... похоже на ..., если принять во внимание...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... и ... различаются в понимании ...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Первое...., второе, напротив, ...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Одно из различий между ... и ..., однако...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Я бы предположил, что...
Demek istediğim ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Мне кажется, что...
Bana öyle görünüyor ki ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Я считаю, что...
Bence ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
По моему мнению...
Benim bakış açıma göre ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Я придерживаюсь мнения, что...
... görüşündeyim.
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Я полагаю, что...
İnancıma göre ... çünkü ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Нельзя не заметить, что ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Согласен.., но...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Действительно..., и все же ... остается фактом
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Согласен,... , и тем неменее
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Напротив,...
Ancak buna karşıt olarak ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
С одной стороны
Bir açıdan baktığımızda ...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
С другой стороны...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Несмотря на
... olmasına rağmen
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Хотя...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Говоря научным языком...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Между прочим...
Antiparantez ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Более того...
Buna ilaveten ...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt