Zwroty | polski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Согласие
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Я понимаю его/ее точку зрения.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Я полностью согласен, что...
W pełni się zgadzam z...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Я совершенно не соголасен с...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Я совершенно не разделяю идею, что...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
И наоборот, ... показывает...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
В отличие от...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... похоже на ..., если принять во внимание...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... и ... различаются в понимании ...
....i...rożnią się pod względem...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Первое...., второе, напротив, ...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Одно из различий между ... и ..., однако...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Я бы предположил, что...
Powiedziałbym, że...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Мне кажется, что...
Wydaje mi się, że...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Я считаю, что...
Moim zdaniem...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
По моему мнению...
Z mojego punktu widzenia...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Я придерживаюсь мнения, что...
Jestem zdania, że...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Я полагаю, что...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Нельзя не заметить, что ...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Согласен.., но...
Wprawdzie..., ale...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Действительно..., и все же ... остается фактом
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Согласен,... , и тем неменее
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Напротив,...
Przeciwnie, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
С одной стороны
Z jednej strony...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
С другой стороны...
Z drugiej strony...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Несмотря на
Pomimo/Wbrew...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Хотя...
Pomimo faktu, że...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Говоря научным языком...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Между прочим...
Nawiasem mówiąc, ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Более того...
Ponadto...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt