Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Согласие
En términos generales, coincido con X porque...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Я понимаю его/ее точку зрения.
Comprendo su planteamiento...
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Я полностью согласен, что...
Coincido totalmente en que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Respaldo completamente la idea de que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Я совершенно не соголасен с...
Difiero completamente en relación a...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Я совершенно не разделяю идею, что...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
И наоборот, ... показывает...
En contraste con..., ... muestra...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
В отличие от...
... en contraste con... es/son...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... похоже на ..., если принять во внимание...
... es similar a... en lo referente a...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... и ... различаются в понимании ...
... y... difieren en relación a...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Первое...., второе, напротив, ...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Одно из различий между ... и ..., однако...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Я бы предположил, что...
Podría decir que...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Мне кажется, что...
A mi parecer...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Я считаю, что...
En mi opinión...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
По моему мнению...
Desde mi punto de vista...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Я придерживаюсь мнения, что...
Soy de la opinión de que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Я полагаю, что...
A mi parecer... debido a que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Нельзя не заметить, что ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Согласен.., но...
Es cierto que..., pero...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Действительно..., и все же ... остается фактом
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Согласен,... , и тем неменее
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Напротив,...
Por el contrario,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
С одной стороны
Por una parte...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
С другой стороны...
Por otra parte...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Несмотря на
A pesar de...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Хотя...
A pesar de que...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Говоря научным языком...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Между прочим...
Cabe acotar...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Более того...
Además,...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt