Zwroty | chiński - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Согласие
一般来说,我同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
人们较倾向于同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Я понимаю его/ее точку зрения.
我能理解他/她的观点。
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Я полностью согласен, что...
我完全同意...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Я всецело поддерживаю мнение, что...
我完全赞同...的观点。
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
总的来说,我不同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
人们较倾向于不同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
我明白他的意思,但是完全不同意。
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Я совершенно не соголасен с...
我强烈不同意...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Я совершенно не разделяю идею, что...
我坚决反对...的观点
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
就...方面,...和...相似/不同
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
И наоборот, ... показывает...
和...比,...表明...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
В отличие от...
对比...,...是...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... похоже на ..., если принять во внимание...
在...方面,...和...是相似的
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... и ... различаются в понимании ...
在...方面,...和...不同
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Первое...., второе, напротив, ...
第一...,与此对比,第二...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Одно из различий между ... и ..., однако...
...和...的一个不同点是...,而...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Я бы предположил, что...
我想说的是...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Мне кажется, что...
对我来说,它像是...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Я считаю, что...
在我看来...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
По моему мнению...
我认为...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Я придерживаюсь мнения, что...
我的观点是...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Я полагаю, что...
我相信...,因为...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
现在让我们分析/转到/研究...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Нельзя не заметить, что ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Согласен.., но...
诚然...,但是...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Действительно..., и все же ... остается фактом
...是对的,但是事实上...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Согласен,... , и тем неменее
诚然...,但是...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Напротив,...
相反...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
С одной стороны
一方面...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
С другой стороны...
另一方面...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Несмотря на
尽管...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Хотя...
尽管...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Говоря научным языком...
从科学/历史角度讲...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Между прочим...
附带说一句...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Более того...
此外...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt