Zwroty | angielski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Согласие
Broadly speaking, I agree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
One is very much inclined to agree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Я понимаю его/ее точку зрения.
I can see his/her point.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Я полностью согласен, что...
I entirely agree that…
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Я всецело поддерживаю мнение, что...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
One is very much inclined to disagree with… because…
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
I can see his point, but disagree with it entirely.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Я совершенно не соголасен с...
I strongly disagree that…
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Я совершенно не разделяю идею, что...
I am firmly opposed to the idea that…
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
…and…are similar/different as regards to…
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
И наоборот, ... показывает...
In contrast to…, …shows…
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
В отличие от...
…by contrast with… is/are…
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... похоже на ..., если принять во внимание...
…is similar to… in respect of…
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... и ... различаются в понимании ...
…and… differ in terms of...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Первое...., второе, напротив, ...
The first…, by contrast, the second…
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Одно из различий между ... и ..., однако...
One difference between… and… is that…, whereas…
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Я бы предположил, что...
I would say that…
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Мне кажется, что...
It seems to me that…
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Я считаю, что...
In my opinion…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
По моему мнению...
From my point of view…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Я придерживаюсь мнения, что...
I am of the opinion that…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Я полагаю, что...
It is my belief that… because…
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Let us now analyze/turn to/examine…
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Нельзя не заметить, что ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Согласен.., но...
Admittedly…, but…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Действительно..., и все же ... остается фактом
It is true that…, yet the fact remains that…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Согласен,... , и тем неменее
Granted, …, nevertheless…
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Напротив,...
On the contrary, …
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
С одной стороны
On the one hand…
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
С другой стороны...
On the other hand…
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Несмотря на
In spite of…
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Хотя...
Despite the fact that…
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Говоря научным языком...
Scientifically/Historically speaking…
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Между прочим...
Incidentally…
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Более того...
Furthermore…
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt