Zwroty | szwedzki - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
W pełni się zgadzam z...
Jag håller helt med om att ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
I motsats till ..., ... visar ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
... till skillnad från ... är...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
... liknar ... när det gäller ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
....i...rożnią się pod względem...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Powiedziałbym, że...
Jag skulle säga att ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Wydaje mi się, że...
För mig verkar det som att ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Moim zdaniem...
Enligt min åsikt ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Z mojego punktu widzenia...
Från min synpunkt sett ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jestem zdania, że...
Jag är av den uppfattningen att ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Wprawdzie..., ale...
Visserligen ... men ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Przeciwnie, ...
Tvärtom ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Z jednej strony...
Å ena sidan ...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Z drugiej strony...
Å andra sidan ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Pomimo/Wbrew...
Trots ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Pomimo faktu, że...
Trots att ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Nawiasem mówiąc, ...
För övrigt/Förresten ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Ponadto...
Dessutom ...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt