Zwroty | niderlandzki - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
W pełni się zgadzam z...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
....i...rożnią się pod względem...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Powiedziałbym, że...
Ik zou zeggen dat ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Wydaje mi się, że...
Het lijkt mij dat ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Moim zdaniem...
Naar mijn mening ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Z mojego punktu widzenia...
Vanuit mijn standpunt ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jestem zdania, że...
Ik ben van mening dat ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Wprawdzie..., ale...
Toegegeven ..., maar ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Przeciwnie, ...
Integendeel, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Z jednej strony...
Enerzijds ...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Z drugiej strony...
Anderzijds ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Pomimo/Wbrew...
Ondanks ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Pomimo faktu, że...
Ondanks het feit dat ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Nawiasem mówiąc, ...
Bijkomend ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Ponadto...
Bovendien ...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt