Zwroty | francuski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Je comprends son point de vue.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
W pełni się zgadzam z...
Je suis entièrement d'accord que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
En opposition avec..., ...montre...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
..., par contraste avec..., est/sont...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
....i...rożnią się pod względem...
...et... diffèrent en termes de...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Le premier..., a contrario, le second...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Powiedziałbym, że...
Je dirais que...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Wydaje mi się, że...
Il me semble que...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Moim zdaniem...
À mon sens...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Z mojego punktu widzenia...
Selon mon point de vue...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jestem zdania, że...
Je suis d'opinion que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Wprawdzie..., ale...
De l'avis général..., mais...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Il va de soi que..., cependant...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Przeciwnie, ...
Au contraire, ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Z jednej strony...
D'un coté...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Z drugiej strony...
D'un autre côté...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Pomimo/Wbrew...
En dépit de...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Pomimo faktu, że...
En dépit du fait que...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Nawiasem mówiąc, ...
À propos de...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Ponadto...
En outre...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt