Zwroty | duński - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
W pełni się zgadzam z...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Jeg er stærkt uenig i at...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
I modsætning til..., ...viser...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
...i modsætning til... er...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
...er lig... i forbindelse med
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
....i...rożnią się pod względem...
...og... er forskellige med hensyn til...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Powiedziałbym, że...
Jeg ville sige at...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Wydaje mi się, że...
For mig virker det som om at...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Moim zdaniem...
Efter min mening...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Z mojego punktu widzenia...
Fra mit synspunkt...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jestem zdania, że...
Jeg er af den mening at...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Det er min opfattelse at... fordi...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Wprawdzie..., ale...
Indrømmet..., men...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Selvom, ikke desto mindre...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Przeciwnie, ...
Derimod,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Z jednej strony...
På den ene side...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Z drugiej strony...
På den anden side...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Pomimo/Wbrew...
På trods af...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Pomimo faktu, że...
Til trods for det faktum at...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Videnskabeligt/historisk set...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Nawiasem mówiąc, ...
I øvrigt...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Ponadto...
Endvidere...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt