Zwroty | chiński - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
一般来说,我同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
人们较倾向于同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
我能理解他/她的观点。
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
W pełni się zgadzam z...
我完全同意...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
我完全赞同...的观点。
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
总的来说,我不同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
人们较倾向于不同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
我强烈不同意...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
我坚决反对...的观点
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
就...方面,...和...相似/不同
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
和...比,...表明...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
对比...,...是...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
在...方面,...和...是相似的
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
....i...rożnią się pod względem...
在...方面,...和...不同
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
第一...,与此对比,第二...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
...和...的一个不同点是...,而...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Powiedziałbym, że...
我想说的是...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Wydaje mi się, że...
对我来说,它像是...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Moim zdaniem...
在我看来...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Z mojego punktu widzenia...
我认为...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Jestem zdania, że...
我的观点是...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
我相信...,因为...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
现在让我们分析/转到/研究...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Wprawdzie..., ale...
诚然...,但是...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
...是对的,但是事实上...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
诚然...,但是...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Przeciwnie, ...
相反...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Z jednej strony...
一方面...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Z drugiej strony...
另一方面...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Pomimo/Wbrew...
尽管...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Pomimo faktu, że...
尽管...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
从科学/历史角度讲...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Nawiasem mówiąc, ...
附带说一句...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Ponadto...
此外...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt