Zwroty | włoski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Si può comprendere il punto di vista di...
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Ich stimme völlig zu, dass...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
A differenza di..., ... mostra...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
In contrasto con..., .... è...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... ähnelt ... hinsichtlich...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
... e... differiscono in termini di...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Ich würde sagen, dass...
Si potrebbe dunque affermare che...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Es scheint mir, dass...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Meiner Meinung nach...
Secondo il mio punto di vista...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Von meinem Standpunkt aus...
Da una prospettiva prettamente personale...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Ich bin der Ansicht, dass...
Sono dell'idea che...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Spostando l'attenzione verso...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Zugegebenermaßen... , aber...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Im Gegenteil...
Al contrario...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Einerseits...
Da un lato...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Andererseits...
Dall'altro...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Trotz...
A dispetto di...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Nonostante si ritenga che...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Scientificamente/Storicamente...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Im Übrigen...
A tal proposito...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Darüber hinaus...
Inoltre...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt