Zwroty | węgierski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Értem, amit mond.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Ich stimme völlig zu, dass...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
....-val/vel ellentétben, a .......
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... ähnelt ... hinsichtlich...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Ich würde sagen, dass...
Azt mondanám, hogy ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Es scheint mir, dass...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Meiner Meinung nach...
Véleményem szerint ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Von meinem Standpunkt aus...
Véleményem szerint ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Ich bin der Ansicht, dass...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Zugegebenermaßen... , aber...
Hozzátéve ...., de ....
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Im Gegenteil...
Ezzel ellentétben ....
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Einerseits...
Másrészt viszont ....
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Andererseits...
Másrészt ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Trotz...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Tudományosan/történelmileg ...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Im Übrigen...
Mellékesen....
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Darüber hinaus...
Továbbá ....
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt