Zwroty | turecki - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Demek istediğini anlıyorum.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Ich stimme völlig zu, dass...
...'a tamamen katılıyorum.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
...'a karşın ...'daki ...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... ähnelt ... hinsichtlich...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Ich würde sagen, dass...
Demek istediğim ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Es scheint mir, dass...
Bana öyle görünüyor ki ...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Meiner Meinung nach...
Bence ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Von meinem Standpunkt aus...
Benim bakış açıma göre ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Ich bin der Ansicht, dass...
... görüşündeyim.
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
İnancıma göre ... çünkü ...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Zugegebenermaßen... , aber...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Im Gegenteil...
Ancak buna karşıt olarak ...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Einerseits...
Bir açıdan baktığımızda ...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Andererseits...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Trotz...
... olmasına rağmen
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Ungeachtet der Tatsache, dass...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Im Übrigen...
Antiparantez ...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Darüber hinaus...
Buna ilaveten ...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt