Zwroty | czeski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

Grundsätzlich stimme ich dem zu, weil...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ich bin sehr geneigt, dem zuzustimmen, weil...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Seine/Ihre Sichtweise ist nachvollziehbar.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Ich stimme völlig zu, dass...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Ich unterstütze gänzlich die Meinung, dass...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

Grundsätzlich stimme ich dem nicht zu, weil...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ich bin sehr geneigt, dem zu widersprechen, weil...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Die Sichtweise ist nachvollziehbar, trotzdem bin ich komplett anderer Meinung.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Ich widerspreche der Aussage, dass... nachhaltig.
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Ich lehne die Idee entschieden ab, dass...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... und ... ähneln/unterscheiden sich hinsichtlich...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
Im Unterschied zu ... weist ... auf...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
Im Gegensatz zu ... ist/sind...
... na rozdíl od... je/jsou...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... ähnelt ... hinsichtlich...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... und ... unterscheiden sich im Hinblick auf...
... a... se liší, pokud jde o...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Der erste..., während im Gegensatz dazu der zweite...
První... na rozdíl od druhého...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Eine der wesentlichen Ähnlichkeiten/Verschiedenheiten zwischen ... und ... ist...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Ein großer Unterschied zwischen ... und ... ist, dass ... , während...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Ich würde sagen, dass...
Řekla bych, že...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Es scheint mir, dass...
Zdá se mi, že...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Meiner Meinung nach...
Podle mého názoru...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Von meinem Standpunkt aus...
Z mého pohledu...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Ich bin der Ansicht, dass...
Jsem toho názoru, že...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Meiner Meinung nach gibt es eine Reihe von Gründen. Erstens... . Zweitens...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Es ist meine Überzeugung, dass... , weil...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Lassen Sie uns nun ... analysieren/zuwenden/untersuchen...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Es steht nun fest, dass... . Nun richten wir unser Augenmerk auf...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Überdies darf ein Argument dagegen nicht übergangen werden: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Zugegebenermaßen... , aber...
Nelze popřít, že..., ale ...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Zwar trifft ... zu, dennoch bleibt die Tatsache bestehen, dass...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Zugegeben, ... , nichtsdestotrotz...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Im Gegenteil...
Naopak/Naproti očekávání...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Einerseits...
Na jedné straně...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Andererseits...
Na druhé straně...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Trotz...
Navzdory...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Ungeachtet der Tatsache, dass...
Navzdory tomu, že...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Wissenschaftlich/Historisch gesehen...
Vědecky/Historicky vzato...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Im Übrigen...
Mimochodem...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Darüber hinaus...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt