Zwroty | chiński - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
一般来说,我同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
人们较倾向于同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ik begrijp zijn/haar punt.
我能理解他/她的观点。
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
我完全同意...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
我完全赞同...的观点。
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
总的来说,我不同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
人们较倾向于不同意...,因为...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
我强烈不同意...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
我坚决反对...的观点
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
就...方面,...和...相似/不同
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
In tegenstelling tot ..., toont ...
和...比,...表明...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
对比...,...是...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
在...方面,...和...是相似的
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
在...方面,...和...不同
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
第一...,与此对比,第二...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
...和...的一个不同点是...,而...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Ik zou zeggen dat ...
我想说的是...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Het lijkt mij dat ...
对我来说,它像是...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
Naar mijn mening ...
在我看来...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Vanuit mijn standpunt ...
我认为...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Ik ben van mening dat ...
我的观点是...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
我相信...,因为...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
现在让我们分析/转到/研究...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Toegegeven ..., maar ...
诚然...,但是...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
...是对的,但是事实上...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
诚然...,但是...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Integendeel, ...
相反...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Enerzijds ...
一方面...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Anderzijds ...
另一方面...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
Ondanks ...
尽管...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Ondanks het feit dat ...
尽管...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
从科学/历史角度讲...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Bijkomend ...
附带说一句...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Bovendien ...
此外...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt