Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
En términos generales, coincido con X porque...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Comprendo su planteamiento...
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Coincido totalmente en que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Respaldo completamente la idea de que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Difiero completamente en relación a...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Me opongo firmemente a la idea de que...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
En contraste con..., ... muestra...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
... en contraste con... es/son...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
... es similar a... en lo referente a...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
... y... difieren en relación a...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

.....라고 말하고 싶습니다.
Podría decir que...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
A mi parecer...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
제 생각에는, ...
En mi opinión...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
저의 관점에서는, ...
Desde mi punto de vista...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Soy de la opinión de que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
A mi parecer... debido a que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Es cierto que..., pero...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
반대로, ...
Por el contrario,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
한편으로는 ...
Por una parte...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
다른 한편으로는 ...
Por otra parte...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
... 에도 불구하고, ...
A pesar de...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
... 한 사실에도 불구하고,
A pesar de que...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
부수적으로, ...
Cabe acotar...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
게다가, ...
Además,...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt