Zwroty | hiszpański - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
En términos generales, coincido con X porque...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Uno tiende a concordar con X ya que...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
言っていることはもっともだ。
Comprendo su planteamiento...
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
・・・・に同意している。
Coincido totalmente en que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
心から・・・・という意見を支持する。
Respaldo completamente la idea de que...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

大まかに言って、・・・・に反対である。
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
・・・・に強く反対である。
Difiero completamente en relación a...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
・・・・という意見に断固として反対する。
Me opongo firmemente a la idea de que...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
En contraste con..., ... muestra...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
... en contraste con... es/son...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
... es similar a... en lo referente a...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
... y... difieren en relación a...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

・・・・と言えるかもしれない。
Podría decir que...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
・・・・のように見受けられる。
A mi parecer...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
私の意見では、・・・・
En mi opinión...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
私の見方だと、・・・・
Desde mi punto de vista...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
私の意見としては、・・・・
Soy de la opinión de que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
A mi parecer... debido a que...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
確かにそうだが、しかし・・・・
Es cierto que..., pero...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
それどころか、・・・・
Por el contrario,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
一方では・・・・
Por una parte...
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
しかしその一方で・・・・
Por otra parte...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
・・・・にもかかわらず
A pesar de...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
A pesar de que...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
科学的に/歴史的に言って・・・・
Desde el punto de vista científico / histórico...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
ちなみに、・・・・
Cabe acotar...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
その上・・・・
Además,...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt