Zwroty | rosyjski - Język akademicki | Rozwinięcie

Rozwinięcie - Stanowisko "za"

En términos generales, coincido con X porque...
Согласие
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Uno tiende a concordar con X ya que...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Używane, gdy główne stanowisko jest zgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Comprendo su planteamiento...
Я понимаю его/ее точку зрения.
Używane, gdy uważamy czyjeś stanowisko za istotne, ale nie zgadzamy się z nim do końca
Coincido totalmente en que...
Я полностью согласен, что...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Respaldo completamente la idea de que...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Używane, gdy w pełni zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Stanowisko "przeciw"

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Używane, gdy główne stanowisko jest niezgodne z punktem widzenia drugiej osoby
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Używane, gdy rozumiemy czyjś punkt widzenia, ale całkowicie się z nim nie zgadzamy
Difiero completamente en relación a...
Я совершенно не соголасен с...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia
Me opongo firmemente a la idea de que...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Używane, gdy w pełni nie zgadzamy się z czyimś punktem widzenia

Rozwinięcie - Porównania

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Nieformalny sposób na stwierdzenie podobieństw lub w celu porównania dwóch rzeczy
En contraste con..., ... muestra...
И наоборот, ... показывает...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... en contraste con... es/son...
В отличие от...
Używane, gdy chcemy podkreślić różnicę między dwoma rzeczami
... es similar a... en lo referente a...
... похоже на ..., если принять во внимание...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić podobieństwo między dwoma rzeczami
... y... difieren en relación a...
... и ... различаются в понимании ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Первое...., второе, напротив, ...
Używane, gdy chcemy podkreślić i wyjaśnić różnicę między dwoma rzeczami
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Używane, gdy chcemy stwierdzić podobieństwo lub porównać dwie rzeczy
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Używane dla podkreślenia różnic między dwoma rzeczami, może stanowić początek długiej listy różnic

Rozwinięcie - Opinie

Podría decir que...
Я бы предположил, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
A mi parecer...
Мне кажется, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić opinię, której nie jesteśmy do końca pewni
En mi opinión...
Я считаю, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Desde mi punto de vista...
По моему мнению...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Soy de la opinión de que...
Я придерживаюсь мнения, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Używane, gdy chcemy podać kilka powodów czegoś
A mi parecer... debido a que...
Я полагаю, что...
Używane, gdy chcemy wyrazić własną opinię, której jesteśmy pewni i wyjaśnić ją

Rozwinięcie - Elementy łączące

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Używane, gdy chcemy zmienić temat i rozpocząć nowy akapit
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Нельзя не заметить, что ...
Używane, gdy chcemy dodać istotne informacje do już rozwiniętego argumentu
Es cierto que..., pero...
Согласен.., но...
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Согласен,... , и тем неменее
Używane, gdy uznajemy kontrargument, ale chcemy go przeanalizować
Por el contrario,...
Напротив,...
Używane, gdy chcemy poprawić błędne przekonania, w których ludzie są utwierdzeni
Por una parte...
С одной стороны
Używane, gdy chcemy przedstawić jedną stronę stanowiska
Por otra parte...
С другой стороны...
Używane, gdy chcemy przedstawić drugą stronę stanowiska. Używamy zawsze po "z jednej strony..."
A pesar de...
Несмотря на
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
A pesar de que...
Хотя...
Używane, gdy nasz argument jest sprzeczny z niektórymi źródłami bądź wierzeniami
Desde el punto de vista científico / histórico...
Говоря научным языком...
Używane, gdy odwołujemy się do nauki bądź wydarzeń historycznych
Cabe acotar...
Между прочим...
Używane, gdy znajdziemy dodatkowy argument popierający naszą analizę
Además,...
Более того...
Używane, gdy dogłębnie analizujemy dany punkt